คู่มือการใช้งานระบบ workD Platform

Vasupon Wongviroje

อัปเดตครั้งล่าสุด 4 เดือนที่แล้ว

รายละเอียด

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ระบบที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐแบบรวมศูนย์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือ workD Platform ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Working แม้อยู่ต่างสถานที่กันก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • workD Mail - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • workD Chat - การส่งข้อความเพื่อสนทนากับบุคคลหรือการจัดการสนทนากลุ่มบุคคล
  • workD Meet - ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และนัดหมาย
  • workD Meet+ - ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และนัดหมาย สำหรับวาระลับ

    อ้างอิง